KM Beta logo

Otázka

Jaké doporučujete používat malty pro vyzdívání bloků PROFIBLOK a SENDWIX v zimním období?

Odpověď

Definice zimního období

 • za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem
 • v případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
 • výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru (v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny
 • veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií)
 • zdicí materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
 • zdicí materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad – 5 °C
 • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x den (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5 °C.
 • při teplotách 0°C až + 5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat
 • při teplotách nižších to znamená 0°C až – 5 °C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh a pod) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod – 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu – 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenám ve Stavebním deníku
 • při předpokládaných nižších teplotách než – 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět

Zdění maltou se zimní úpravou

Zdící malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu