KM Beta logo
Společnost KM Beta a.s., IČO: 25316583 se sídlem Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2134, je ryze český výrobce stavebních materiálů. Vyrábí betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX. A v souvislosti s nabídkou svých výrobků poskytuje zákazníkům doplňkové služby. Zájemci o výrobky a služby Společnosti, zákazníci a jakékoli osoby oslovující Společnost mohou Společnost kontaktovat prostřednictvím webových kontaktních formulářů, orientačních a podrobných kalkulaček.
V rámci nabídky výrobků a poskytování doplňkových služeb je nezbytné, aby osoby kontaktující Společnost prostřednictvím webových kontaktních formulářů poskytly Společnosti pro účely vyřízení jejich požadavků a poptávky po výrobcích a službách Společnosti údaje, které mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).
Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob pro níže uvedené účely a v rozsahu potřebném pro dosažení účelu zpracování:
a. Bezplatná orientační a podrobná kalkulace na střešní krytinu KM BETA a odhad spotřeby doplňkových prvků střechy, kalkulace spotřeby zdicích materiálů a suchých maltových směsí, návrh ideálního řešení dle standardů stanovených výrobcem střešní krytiny a zdicích systémů; zájemci mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na https://www.kmbeta.cz/CZ/advisor/contact-form.
Obrátí-li se zájemce o bezplatnou kalkulaci na Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování požadavku, přípravu kalkulace a návrhu řešení, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo stavby, PSČ stavby, údaje obsažené v technické dokumentaci.

b. Odpovědi a konzultace k jakýmkoliv dotazům a připomínkám zákazníků a zájemců o výrobky a služby Společnosti k výrobkům Společnosti, zájemci/zákazníci mohou kontaktovat Společnost prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na https://www.kmbeta.cz/CZ/advisor/contact-form.
Obrátí-li se zájemce/zákazník na Společnost s jakýmkoli dotazem či připomínkou k výrobkům Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování dotazu, přípravu reakce k dotazu či připomínkám, konečné vyřízení dotazu či připomínky a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce/zákazník poskytl osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo stavby, PSČ stavby, údaje obsažené v technické dokumentaci.

c. Poskytování záruky na střešní krytinu KM BETA objednatelům a vyřizování žádostí o zaslání záručního listu; objednatelé mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím obchodního zástupce ze svého regionu dostupného na https://www.kmbeta.cz/CZ/contacts/salesmen nebo kontaktního formuláře dostupného na https://www.kmbeta.cz/CZ/advisor/contact-form.
Obrátí-li se objednatel na Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře s žádostí o poskytnutí záruky na střešní krytinu KM BETA, pro zpracování požadavku, usnadnění a zrychlení případného reklamačního řízení je nezbytné, aby objednatel poskytl osobní údaje, které jsou podrobně rozepsány v Registračním formuláři na https://www.kmbeta.cz/CZ/download/Pricelist.

d. Marketingové a obchodní účely, tj. zasílání obchodních sdělení Společnosti v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společnosti.
Společnost prostřednictvím obchodních sdělení informuje zákazníky o jejich novinkách a reklamních akcích a pro tyto účely zpracovává osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa
Obchodní sdělení je Společnost oprávněna zasílat zákazníkům na základě jejich oprávněného zájmu (tj. v souvislosti nebo v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společnosti zákazníkům) nebo na základě souhlasu uděleného zákazníky. Souhlas zákazník uděluje odesláním dotazu přes kontaktní formulář, odesláním výpočtu orientační kalkulace nebo podrobné kalkulace.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat zasláním textu: Odvolávám Souhlas se zpracováním Osobních údajů na e-mail: gdpr@kmbeta.cz a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 nařízení.

Doba zpracování


Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování (tj. po dobu potřebnou ke konečnému vyřízení požadavku, konečnému zpracování kalkulací). Osobní údaje budou dále zpracovávány po dobu 1 roku od vyřízení požadavku, či od poskytnutí kalkulace nebo návrhu, a případně po dobu navazující komunikace se zájemci či zákazníky.
V případě, že Společnost uzavřela smlouvu se zákazníkem o koupi a prodeji, je oprávněna zpracovávat osobní údaje těchto zákazníků a údaje o smlouvě po celou dobu záruční doby (tj. až po dobu 50let od uzavření smlouvy) pro případ, že by bylo zahájeno reklamační řízení.
Za účelem obchodních sdělení zasílaných na základě oprávněného zájmu (v návaznosti na prodej výrobků či poskytování služeb) Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od prvního kontaktu se zákazníkem či zájemcem nebo do doby odhlášení se zákazníka z odběru. Jsou-li obchodní sdělení zasílána na základě souhlasu, Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.
Společnost je oprávněna uchovávat osobní údaje nad rámec shora uvedených dob zpracování po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů


Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaně.

Práva subjektů údajů


Osoby oslovující Společnost prostřednictvím webových kontaktních formulářů jsou jako subjekty údajů a jsou proto oprávněny požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Tyto osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jsou-li jejich údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společných správců osobních údajů (Společnosti).
Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu gdpr@kmbeta.cz. Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Soubory cookies a podobné technologie


a. Cookies
Webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které umožňují ukládání informací o zařízeních na koncových zařízeních uživatelů (počítače, smartphony atd.). Díky tomu jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a zvláště optimalizují naše produkty a služby pro Vás a umožňují nám v budoucnu poskytovat cílené informace. Webové stránky používají tzv. soubory cookies první strany, které jsou uloženy u nás a soubory cookies třetích stran, které jsou nastaveny externími poskytovateli k dosahování určitých cílů.
Webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které umožňují ukládání informací o zařízeních na koncových zařízeních uživatelů (počítače, smartphony atd.). Díky tomu jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a zvláště optimalizují naše produkty a služby pro Vás a umožňují nám v budoucnu poskytovat cílené informace. Webové stránky používají tzv. soubory cookies první strany, které jsou uloženy u nás a soubory cookies třetích stran, které jsou nastaveny externími poskytovateli k dosahování určitých cílů.
Většina souborů cookies používaných společností KM Beta jsou "relační cookies", které jsou automaticky odstraněny po ukončení návštěvy webové stránky. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.
V současnosti webové stránky KM Beta využívají následující soubory cookies:
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Sklik
  • Facebook Pixel
  • YouTube
Uživatel může určit, jak tyto soubory cookies používat. Všechny současné prohlížeče mají možnost omezit nebo zcela zablokovat ukládání souborů cookies, celkově nebo pouze pro určité webové stránky. Upozorňujeme však, že používání a uživatelská přívětivost našeho webu bude snížena, pokud nebudou soubory cookies povoleny. Uživatelé mohou také spravovat mnoho reklamních souborů cookies online prostřednictvím webové stránky Spojených států www.aboutads.info/choices nebo webové stránky v Evropě www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Všechny uživatelské údaje (například IP adresy, uživatelská jména atd.) jsou uložena anonymně, takže není možná osobní identifikace.
b. Google Analytics
Webové stránky používají funkce poskytované službou Google Analytics pro analýzu webových stránek. Poskytovatel služeb je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (dále jen "Google"). Google Analytics používá výše popsané soubory cookies ve formě textových souborů uložených ve Vašem počítači. Informace o používání našich online produktů a služeb shromážděné soubory cookies jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech a tam i ukládány. Pokud je však na portálu aktivována anonymizace IP, společnost Google předem omezí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v dalších zemích, které jsou stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena na nich.
Společnost Google tyto informace využívá jménem společnosti KM Beta k vyhodnocení používání online produktů a služeb společnosti KM Beta, k přípravě online zprávy o produktech a službách a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním našich online produktů a služeb a webových stránek. Anonymní uživatelské profily jsou pak vytvořeny na základě zpracovaných údajů.
Adresa IP poskytovaná prohlížečem uživatele nebude spojena s jinými údaji Google. Uživatelé mohou nastavit software prohlížeče, aby zabránili ukládání souborů cookies; uživatelé mohou také zabránit tomu, aby údaje shromážděné soubory cookies při používání našich online produktů a služeb odesílala a zpracovávala společnost Google stažením a instalací pluginu prohlížeče z následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že některé starší webové prohlížeče nemusí podporovat plugin prohlížeče pro odhlášení od Googlu. Chcete-li používat takový starší webový prohlížeč, prostudujte si nastavení prohlížeče, pokud chcete cookies zakázat.
Další informace týkající se využívání údajů společnosti Google pro reklamní účely a možnosti nastavení a nesouhlasů lze nalézt na následujících webových stránkách společnosti Google: policies.google.com/privacy/partners?hl=en ("Jak společnost Google používá údaje při používání webů nebo aplikací našich partnerů"), www.google.com/policies/technologies/ads ("Jak společnost Google využívá soubory cookies pro reklamní účely"), www.google.cz/settings/ads ("Nastavení informací, které společnost Google používá při zobrazování reklam"), a www.google.com/ads/preferences ("Nastavení reklam, které Vám bude Google zobrazovat").

POUŽITÍ COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KM BETA


Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači nebo mobilním zařízení při první návštěvě webové stránky. Cookies se používají aby webové stránky pracovaly správně nebo jednoduše efektivněji. Jsou také používány pro analýzu webových stránek s cílem pomoci uživatelům optimalizovat jejich návštěvu na stránkách. Existují dva typy souborů cookie: cookie relací a trvalé cookies:
  • cookies relace jsou dočasně vytvořené v podsložce prohlížeče, při návštěvě webové stránky. Těmto souborům cookie skončí platnost a jsou automaticky odstraněny při zavření internetového prohlížeče.
  • trvalé cookies, které zůstávají v podsložce prohlížeče a jsou znovu aktivovány, jakmile navštívíte webové stránky, které vytvořili tyto konkrétní cookie. Trvalý soubor cookie nezaniká při zavření prohlížeče, ale zůstává v podsložce prohlížeče po celou dobu trvání lhůty stanovené v souboru cookie. Díky tomu je možné zobrazit vašemu zájmu odpovídající a více relevantní obsah mnohem rychleji.

Na co se cookies používají?
Existuje mnoho funkcí ke kterým cookie slouží. Například, nám mohou pomoci rozpoznat a spočítat počet návštěvníků, analyzovat jak dobře naše webové stránky fungují, pamatovat si vaše uživatelské jméno a předvolby. Níže najdete přehled co cookies používají na našich webových stránkách a jaká je jejich funkce:
Typ Cookie Funkce Shromažďování údajů
Základní cookies Někdy se nazývají "nezbytně nutné" cookies, protože bez nich nemůžeme poskytnout řadu služeb, které budete potřebovat na našich stránkách (například se používají pro zapnutí přihlášení, které vám umožní přístup do zabezpečených oblastí našich webových stránkách). Tyto soubory cookie pouze identifikují váš počítač nebo mobilní zařízení. Nemají identifikovat vás jako jednotlivce, což znamená, že mohou uchovávat pouze informace, které nemohou identifikovat vás jako jednotlivce.
Výkonnostní cookies Tyto cookies se používají pro účely analýzy a umožňují nám spočítat počet návštěvníků a kde se návštěvníci po našich internetových stránkách pohybují.

To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky pracují (například, jak je snadné pro návštěvníky najít přesné informace, které hledají).
Tyto soubory cookie pouze identifikují váš počítač nebo mobilní zařízení, a ne jako jednotlivci. Data pro analýzu jsou shromažďovány anonymně.

V některých případech, jsou pro nás některé z těchto souborů cookie řízeny třetími stranami. KM Beta nebude používat cookies k identifikaci jednotlivce, nebo shromažďovat osobní údaje a používání cookies pro jakékoliv jiné než výše uvedené účely.
Funkční cookies Tyto se používají za účelem rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit obsah pro vás, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše preference (například váš výběr jazyka a regionu). Informace v těchto cookies, mohou sbírat a obsahovat osobně identifikovatelné informace, které jste odhalily, jako vaše uživatelské jméno.
Cílené cookies Cílené cookies používají inzerenti na našich webových stránkách. Oni sledují váš prohlížeč při návštěvě různých internetových stránek, aby pochopili, co vás zajímá, a tyto informace používají k zobrazení pro vás více relevantní reklamy. Tyto soubory cookie mohou být uloženy a přístupné třetím stranám, které poskytují použité nástroje.
Jak spravovat a zakázat soubory cookies? V nastavení vašeho internetového prohlížeče si můžete vybrat, zda chcete přijímat soubory cookie. Nicméně, musíte si být vědomi skutečnosti, že pokud budete používat nastavení prohlížeče tak, aby blokovat všechny soubory cookie, můžete ztratit některé funkce a vlastnosti na našich webových stránkách, nebo nemusíte mít přístup k některým částem webových stránek.
Následující stránky poskytují informace o tom, jak řídit a upravovat nastavení cookies některých populárních prohlížečů:
Pokud používáte jiné prohlížeče, můžete na webových stránkách výrobce prohlížeče v sekci podpory zjistit, jak spravovat a zakázat soubory cookie.

Chcete-li zjistit více informací o cookies obecně, včetně toho, jak zjistit, co soubory cookie nastavili a jak je spravovat a zakázat, navštivte www.allaboutcookies.org

Ekologie

myslíme na přírodu i vaše zdraví

Kvalita

naše výrobky vás nezklamou

Záruka

nebojte se nečekaných situací

Životnost

s vaší střechou zažijete mnoho

Poradíme vám

Spojte se s námi
+420 518 321 134kmbeta@kmbeta.cz Naši obchodníci